popNAD tillgängliggör forskning på nätet

Publicerad 2015-09-08

Forum Ansvars samarbetspartner NVC, Nordens Välfärdscenter, har byggt upp den populärvetenskapliga webbplatsen popNAD som hjälper dem att nå nya målgrupper. Nina Rehn-Mendoza ställföreträdande direktör och verksamhetsledare för NVC berättar hur de gick tillväga.

NINA REH-MENDOZA ny3

Det handlar om nya forskningsrön. ”Cannabisen erövrar USA”, ”Ung med missbruk-Hur gick det sen?”, ”Benken en plass för de usynlige”, är tre av de många artiklar som går att läsa på popNAD den här dagen när Nina och jag möts på NVC:s kontor i Stockholm.

Forskningsrön utanför lådan

På popNAD, som är nordens enda populärvetenskapliga webplats för forskning inom alkohol – och drogområdet, publiceras nya forskningsrön i ett format som gör att det är lätt att ta in för läsaren. 

– Vi finns till för att främja oberoende forskning i de här frågorna och vi vill att många fler ska få ta del av nya forskningsrön.

– Sajten popNAD är vårt första försök att nå utanför lådan, till den läsekrets som finns utanför forskarvärlden, säger Nina.

Och försöket med popNAD har gett resultat. Sidan har en ständigt ökande läsarström och Nordens Välfärdscenter har nått utanför boxen, till nya målgrupper, med sina forskningsrön vilket också var avsikten från början.

Tillgängliggör forskning och kunskap

Nordens Välfärdscenter- en institution under Nordiska ministerrådet, har som en av sina uppgifter att främja och utveckla nordiskt samarbete inom alkohol- och narkotikaforskning och forskning om andra beroendeframkallande medel i de nordiska länderna.

I uppgiften ingår också att på bred front tillgängliggöra resultat från nordisk ANDT-forskning.  Forskarvärlden har man sedan länge nära kontakt med men när NVC ville nå nya målgrupper var de tvungna att tänka nytt.

– Det handlar om att tillgängliggöra forskning och kunskap på ett sådant sätt att det når rätt målgrupp, förklarar Nina.
– Det är popNAD ett bra exempel på.

Och så kom popNAD till för snart tre år sedan. Målgruppen är praktiker och politiker på både regional och kommunal nivå.  Det kan till exempel handla om föreningar liksom om de som arbetar med missbruksfrågor och inom socialtjänsten.

Framgångsfaktorer

På popNAD publiceras populärvetenskapliga artiklar utan metoder och teorier – här går man direkt till kärnan av resultatet.  Främst rör det sig om populariserade artiklar ur den vetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs, men också debattinlägg, reportage och andra artiklar publiceras på sidan. 

Och just blandningen av artiklar tror Nina är en av framgångsfaktorerna bakom webplatsen. Andra faktorer som hon lyfter fram är popNAD:s målgruppsanpassning mot politiker och praktiker samt sidans nordiska perspektiv. 

– popNAD är nordens enda populärvetenskapliga webbplats med artiklar på både svenska, norska, finska och danska.

– Många som jobbar inom ANDT-området vet mycket om vad som händer inom det egna landet men väldigt lite om vad som sker i andra länder. Många har ett nordiskt intresse och det är inte så lätt att hitta kanaler med opartisk forskning, vilket popNAD erbjuder, säger Nina.

Nytt arbetsformat

Vi pratar vidare om hur kunskapen och erfarenheterna från arbetet med popNAD har gjort avtryck i NVC:s organisation.

– popNAD är ett tydligt exempel på att vi behöver arbeta aktivt för att tillgängliggöra forskningsresultat och kunskaper från samtliga av våra projekt.

– Numera frågar vi oss redan i planeringen av varje projekt "Vem kommer att ha nytta av den här informationen/kunskapen?", "Hur ska vi tillgängliggöra den här forskningen så att den passar just den målgruppen?" och
"Hur ska vi paketera det här?"

Det är numera uttalat att det material som kommer ut från Nordens Välfärdscenter ska vara utformat så att det når ut till politiker och praktiker. 

Det nya arbetsformatet med en tidig målgruppsanpassning redan i planeringsstadiet av ett projekt, har mestadels mottagits väl i organisationen säger Nina. De allra flesta tycker att det är både viktigt och relevant att tillgängliggöra forskningsrönen för en större målgrupp. 

– Om man når inte når ut med sin forskning, vad är det då för nytta med den?

– Det finns ingen motsättning mellan den populärvetenskapliga och vetenskapliga delen. De är båda viktiga och kompletterar varandra.

Utmaningar

Idag har popNAD en unik position som nordens enda populärvetenskapliga webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet. Men vägen dit har inte varit spikrak.

Att frigöra resurser till den tekniska biten har varit en utmaning för Nordens Välfärdscenter liksom att hitta läsare utanför den krets som redan är bekant med organisationen, såsom det nätverk på nationell nivå av forskare och ämbetsmän. Och just arbetet med att hitta nya läsare är ett ständigt pågående arbete säger Nina.

Forum Ansvar lyfter kunskap

Vi pratar vidare om vad det finns det för kanaler som Nordens välfärdscenter kan använda för att nå ut till sina målgrupper, om vem eller vilka som kan hjälpa till att lyfta kunskapen som finns på popNAD. Det för in vårt samtal på Forum Ansvar.

– Vårt samarbete med Forum Ansvar spelar en viktig roll för att lyfta kunskapen som finns på popNAD. Det hjälper oss att nå ut med forskning till ett stort antal föreningar och organisationer, till människor som ser vikten av att jobba med alkoholfrågor, säger Nina.

– Genom samarbetet får vi också en ökad kännedom om olika praktiker. Det är till stor nytta när vi ska utforma strategier kring hur vi ska nå nya målgrupper.

Den nordiska sammanslutningen Forum Ansvar består idag av ett 70-tal organisationer och samarbetspartners, däribland Nordens Välfärdscenter.

Vinstgivande samarbete

Forum Ansvars och Nordens Välfärdscenters samarbete innefattar bland annat gemensamma ambitioner kring kommunikationsinsatser, webbplatser och redaktionellt samarbete, samt även framtida forskningssamarbeten.

– Det finns flera vinster i det gemensamma samarbetet, både för Forum Ansvar och NVC, säger Nina.

Nordens Välfärdscenter, som arbetar med kunskap och vetenskap, har ett stort nätverk och ett långtgående samarbete med både forskare och ämbetsmän i de nordiska länderna. En av NVC:s roller är att föra samman forskare från olika länder för att på så sätt skapa olika forskningsprojekt.

En av Forum Ansvars viktiga roller är att vara en vetenskaplig resurs åt sina huvudmän och samarbetspartners, och att analysera befintlig forskning med särskilt fokus på livsstilsförändringar, helnykterhet och punktnykterhet. 

– Nordens Välfärdscenter kan hjälpa Forum Ansvar att tillgängliggöra forskning genom att leta fram forskning. Vi kan också, om det finns behov hos organisationerna, starta nya projekt och producera ny forskning.

Ny forskning

Vad skulle då forskningsprojekten kunna handla om frågar jag Nina. Hon räknar upp en rad olika ämnen som till exempel förebyggande alkoholarbete på kommun och regional nivå, och identifiering av forskningsluckor i den nordiska forskningen inom ANDT-området. Möjligheterna är många.

Vi pratar vidare om Forum Ansvars roller, utöver den som vetenskaplig resurs, och kommer att samtala om Forum Ansvar som mötesplats för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och projektutveckling för de nordiska folkrörelserna och kyrkosamfunden.

Nina nämner att hon ser fram emot Forum Ansvars nästa mötesplats i Köpenhamn den 5 november i år. Då samlas organisationerna och samarbetsaktörerna inom Forum Ansvar för att utbyta kunskap och ta nästa steg in i framtiden.

Mötesplats för möjligheter

I år är temat för mötesplatsen:”Politics and Life Style Changes in Connection To Sobriety in the Nordic Region.” Och Nina har stora förväntningar på årets mötesplats berättar hon.

– På mötesplatsen hoppas jag att vi får både frön och idéer till nya samarbeten och projekt med organisationerna inom Forum Ansvar.  Att vi får veta mer om vilka forskningsbehov de har.

– När vi möts så här lär vi känna varandra och då kan NVC när vi planerar något nytt forskningsprojekt ta i beaktande om det finns behov av någon specifik kunskap eller forskning hos organisationerna. Och då kan vi bygga in det i våra projekt redan från början.

Framtidens samarbete

Slutligen frågar jag Nina hur hon ser på Forum Ansvar och Nordens Välfärdscenters samarbete. Om 5 år, var befinner det sig då?

– Då har vi landat i en modell för hur vi ska arbeta tillsammans. Frågorna som är intressanta för bägge parter har utkristalliserats ännu mer och ett fungerande arbetssätt har etablerats.

Hon tillägger:

– Organisationerna inom Forum Ansvar visar att det finns många människor som tycker att det är viktigt att jobba med de här frågorna och vi vill fortsätta att stödja det arbetet och föra in forskning och kunskap till de som redan har intresset. Ge mer kött på benen!

Ninas råd till andra organisationer som vill jobba mer effektivt med projekt och som vill utveckla sina organisationer:

  • Att man har en gemensam syn som man arbetar utifrån
  • Att det finns en vetenskaplig grund att stå på och inte bara åsikter. Det gör gruppens arbete mer effektivt
  • Att man hittar ett sätt att förmedla rätt kunskap på till rätt målgrupp

Ninas råd till andra organisationer som vill utveckla sitt nordiska samarbete:

  • Hitta och engagera liknade organisationer i andra nordiska länder i samarbetet
  • Man måste ha något att erbjuda. En morot. Ex möjligheten att jämföra kunskap från andra länder eller nya arbetsmodeller

Av Åsa Nylander

 

Visa kommentarer